1. ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych):
  • ZUS zarządza publicznym systemem emerytalnym w Polsce.
  • Składki emerytalne są obowiązkowe i odprowadzane przez pracodawców oraz osoby samozatrudnione.
  • Wysokość emerytury zależy od długości okresu składkowego oraz wysokości wpłaconych składek.
 2. Trzeci filar emerytalny:
  • Obecnie system emerytalny w Polsce składa się z trzech filarów:
   1. I filar: Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne zarządzane przez ZUS.
   2. II filar: Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) – od 2014 roku istnieje możliwość przeniesienia środków z OFE do ZUS.
   3. III filar: Dobrowolne oszczędzanie na emeryturę (IKE – Indywidualne Konta Emerytalne, IKZE – Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, PPE – Pracownicze Plany Emerytalne).
 3. Minimalny wiek emerytalny:
  • Kobiety: 60 lat
  • Mężczyźni: 65 lat
 1. Indywidualne Konta Emerytalne (IKE):
  • Dobrowolne konto, na które można wpłacać środki z przeznaczeniem na przyszłą emeryturę.
  • Zyski z IKE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, pod warunkiem wypłaty po osiągnięciu wieku emerytalnego.
 2. Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE):
  • Podobne do IKE, ale z dodatkową korzyścią podatkową – wpłaty na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania.
  • Środki wypłacane po osiągnięciu wieku emerytalnego są opodatkowane ryczałtowym podatkiem dochodowym (10%).
 3. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK):
  • Program dobrowolny dla pracowników, współfinansowany przez pracodawcę i państwo.
  • Pracownik, pracodawca i państwo wpłacają składki na indywidualne konto emerytalne pracownika.
 4. Międzynarodowe plany emerytalne:
  • Cudzoziemcy mogą również korzystać z międzynarodowych planów emerytalnych, oferowanych przez instytucje finansowe w ich krajach ojczystych.
 1. Polska:
  • ZUS: Obowiązkowe składki, niska elastyczność.
  • IKE/IKZE: Dobrowolne, korzystne podatkowo, indywidualne konta.
  • PPK: Dobrowolne, współfinansowane przez pracodawcę i państwo.
 2. Niemcy:
  • Deutsche Rentenversicherung: Obowiązkowy system emerytalny podobny do ZUS.
  • Riester-Rente: Dobrowolne oszczędzanie z dopłatami państwowymi, korzystne podatkowo.
  • Rürup-Rente: Alternatywny plan dla samozatrudnionych, również z ulgami podatkowymi.
 3. Wielka Brytania:
  • State Pension: Podstawowa emerytura państwowa.
  • Workplace Pensions: Programy emerytalne oferowane przez pracodawców, podobne do PPK.
  • Personal Pensions: Indywidualne plany emerytalne z korzystnymi warunkami podatkowymi.
 4. Stany Zjednoczone:
  • Social Security: Obowiązkowy system podobny do ZUS.
  • 401(k): Pracowniczy plan emerytalny z ulgami podatkowymi, pracodawcy często oferują dopłaty.
  • IRA (Individual Retirement Account): Indywidualne konto emerytalne z ulgami podatkowymi.

System emerytalny w Polsce oferuje różne opcje oszczędzania zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne, które mogą być atrakcyjne dla cudzoziemców. Porównując polskie plany emerytalne z systemami innych krajów, warto zwrócić uwagę na korzystne warunki podatkowe oraz możliwości współfinansowania przez pracodawcę. Planowanie emerytury to kluczowy aspekt finansowy, który wymaga odpowiedniego zrozumienia i dostosowania do indywidualnych potrzeb i możliwości.