Warunki Uzyskania Kredytu Hipotecznego dla Obcokrajowców w Polsce 🌍✍️

1. Numer PESEL i Zameldowanie 📄:

 • Aby ubiegać się o kredyt hipoteczny, obcokrajowiec musi posiadać numer PESEL oraz zameldowanie w Polsce. Choć od 1 stycznia 2016 r. obowiązek meldunkowy został zniesiony, potwierdzenie pobytu w Polsce jest nadal istotne.

2. Zdolność Kredytowa 💳:

 • Forma Zatrudnienia – Największe szanse na kredyt mają osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony.
 • Sytuacja Finansowa – Banki oceniają dochody wnioskodawcy w porównaniu do miesięcznych wydatków, aby upewnić się, że wnioskodawca będzie w stanie spłacać kredyt.
 • Historia Kredytowa – Brak zaległości w spłatach zobowiązań jest kluczowy. Banki sprawdzają historię kredytową w Polsce oraz w kraju pochodzenia.
 • Sytuacja Osobista – Wiek, liczba osób na utrzymaniu, stan cywilny i wykształcenie są brane pod uwagę podczas oceny zdolności kredytowej.

3. Karta Pobytu i Inne Dokumenty 📝:

 • Karta Pobytu – obcokrajowiec musi posiadać ważną kartę pobytu (czasowego lub stałego) lub status rezydenta UE. Banki mają różne wymagania co do długości ważności karty.
 • Dowód Tożsamości (np. paszport).
 • Zaświadczenie o Zatrudnieniu i Dochodach – zaświadczenie od pracodawcy oraz rozliczenie PIT za poprzedni rok.
 • Wyciąg z Rachunku Bankowego – potwierdzający dochody.
 • Dokumenty Związane z Kredytowaną Nieruchomością.

Kredyt na Mieszkanie a Wkład Własny 💸

Zgodnie z Rekomendacją S wydaną przez KNF, banki mogą sfinansować do 80% wartości nieruchomości. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest sfinansowanie do 90% wartości, ale nadwyżka musi być dodatkowo zabezpieczona (np. ubezpieczenie niskiego wkładu, blokada środków na rachunku bankowym).

Kredyt Hipoteczny bez Karty Pobytu – Czy to Możliwe? 🚫

Obecnie uzyskanie kredytu hipotecznego bez karty pobytu jest niemożliwe. Banki wymagają karty stałego pobytu, aby zminimalizować ryzyko powrotu obcokrajowca do swojego kraju bez spłaty zadłużenia.

Jak Bank Sprawdza Zdolność Kredytową Obcokrajowców? 📊

Banki sprawdzają zdolność kredytową poprzez weryfikację tożsamości oraz źródła dochodów. Historia kredytowa jest sprawdzana zarówno w Polsce (BIK), jak i w kraju pochodzenia (np. International Bureau of Credit Histories).

Dokumenty Potrzebne przy Kredycie Hipotecznym dla Obcokrajowca 📋

 • Kopia dokumentu tożsamości (nie zawsze wymagana).
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.
 • Rozliczenie PIT za poprzedni rok.
 • Wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający dochody.
 • Dokumenty związane z kredytowaną nieruchomością.
 • Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Czas Oczekiwania na Decyzję Kredytową ⏳

Bank ma 21 dni na wydanie decyzji kredytowej od momentu złożenia kompletnego wniosku. Przeciętny czas oczekiwania na decyzję wynosi około 2 tygodnie.