馃攽 Dost臋pne Rodzaje Kredyt贸w

W ramach nowego programu, kredyty hipoteczne mog膮 by膰 wykorzystane na r贸偶norodne cele, takie jak budowa domu jednorodzinnego, nabycie dzia艂ki, czy zakup lokalu mieszkalnego. Charakterystyczn膮 cech膮 jest wykluczenie z listy przedmiot贸w kredytowania nabycia prawa w ramach cesji umowy rezerwacyjnej lub deweloperskiej, maj膮ce na celu ograniczenie spekulacji na rynku.

Kredyty konsumenckie, z drugiej strony, s膮 nowo艣ci膮 w por贸wnaniu z poprzednim programem. One pokrywaj膮 koszty partycypacji czy wk艂adu mieszkaniowego, z mo偶liwo艣ci膮 gwarancji zwrotu kapita艂u nawet do pe艂nej jego warto艣ci.

馃搵 Kwalifikacja i Warunki Uzyskania Kredytu

G艂贸wnym warunkiem skorzystania z programu jest brak posiadania nieruchomo艣ci. Jednak istniej膮 wyj膮tki, jak w przypadku gospodarstw z tr贸jk膮 lub wi臋cej dzieci. Program umo偶liwia tak偶e aplikowanie o kredyt samodzielnie jednemu z ma艂偶onk贸w, je艣li drugi posiada艂 ju偶 nieruchomo艣膰.

馃挵 Zasady Dop艂at i Limity

W ramach nowo wprowadzonego “Kredytu Mieszkaniowego na Start”, kredyty hipoteczne b臋d膮 oferowane na minimalny okres 15 lat. W ci膮gu pierwszych pi臋ciu lat, kredytobiorcy mog膮 spodziewa膰 si臋 sta艂ego oprocentowania oraz sp艂aty kredytu w formie rat malej膮cych. Istotnym aspektem jest fakt, 偶e dop艂aty rz膮dowe b臋d膮 obejmowa艂y pierwsze 60 rat kredytowych.

Mechanizm obliczania dop艂at pozostaje sp贸jny z tym, kt贸ry by艂 stosowany w ramach 鈥濨ezpiecznego kredytu 2 procent鈥.

Projekt ustawy przewiduje r贸偶ne stawki dop艂at w zale偶no艣ci od sytuacji gospodarstwa domowego:

 • Dla gospodarstw domowych bez dzieci, od wska藕nika we wzorze odejmowana jest sta艂a 1,5.
 • W przypadku jednego dziecka, odejmowana jest sta艂a 1.
 • Dla gospodarstw z dw贸jk膮 dzieci, sta艂a wynosi 0,5.
 • A dla tr贸jki dzieci lub wi臋cej, odejmowana jest sta艂a 0.

馃搱 Limity Dochodowe i Kwotowe

 鉂楋笍 Projektowana ustawa wprowadzaj膮ca “Kredyt Mieszkaniowy na Start” zawiera istotne mechanizmy maj膮ce na celu regulacj臋 wysoko艣ci dop艂at, zale偶nych od dochod贸w kredytobiorc贸w. Pierwszy z nich dotyczy dochodu gospodarstwa domowego. Okre艣lono, 偶e w sytuacji, gdy doch贸d jednoosobowego gospodarstwa domowego przekracza 7 000 z艂 miesi臋cznie, dop艂ata do raty kredytu zostanie zmniejszona o 50% kwoty przekraczaj膮cej ten pr贸g.

Dalsze regulacje dotycz膮 gospodarstw wieloosobowych. Wysoko艣膰 dop艂aty do raty kredytu mieszkaniowego ulega redukcji o 25% przekroczenia ustalonego limitu dochodowego, kt贸ry r贸偶ni si臋 w zale偶no艣ci od liczby os贸b w gospodarstwie:

 • 13 000 z艂 鈥 dla gospodarstw dwuosobowych,
 • 16 000 z艂 鈥 dla gospodarstw trzyosobowych,
 • 19 500 z艂 鈥 dla gospodarstw czteroosobowych,
 • 23 000 z艂 鈥 dla gospodarstw z pi臋cioma lub wi臋cej osobami.

Ka偶dy wniosek kredytowy b臋dzie musia艂 by膰 uzupe艂niony o o艣wiadczenie o miesi臋cznym dochodzie, co pozwoli na w艂a艣ciw膮 ocen臋 uprawnie艅 do otrzymania dop艂aty.

馃挵Wysoko艣膰 dop艂at

Projekt ustawy “Kredyt Mieszkaniowy na Start” wprowadza kolejny istotny element reguluj膮cy wysoko艣膰 dop艂at 鈥 mianowicie, zale偶no艣膰 od kwoty kredytu hipotecznego. W zale偶no艣ci od wielko艣ci gospodarstwa domowego, ustalone zosta艂y konkretne progi kwotowe, powy偶ej kt贸rych dop艂aty s膮 kalkulowane od okre艣lonego poziomu kapita艂u:

 • Dla jednoosobowych gospodarstw, gdy kwota kredytu przekracza 200 tys. z艂, dop艂aty s膮 obliczane od kwoty 200 tys. z艂.
 • W przypadku gospodarstw dwuosobowych, limit wynosi 400 tys. z艂.
 • Dla trzyosobowych gospodarstw, kwota ta wzrasta do 450 tys. z艂.
 • Czteroosobowe gospodarstwa maj膮 ustalony limit na poziomie 500 tys. z艂.
 • Dla gospodarstw pi臋cioosobowych lub wi臋kszych, kwota kredytu, od kt贸rej naliczane s膮 dop艂aty, to 600 tys. z艂.

W kontek艣cie kredytu konsumenckiego, ustalony limit wynosi 100 tys. z艂.

Istnieje r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 zwi臋kszenia wymienionych limit贸w w sytuacjach, gdy nieruchomo艣膰 znajduje si臋 w wi臋kszym o艣rodku miejskim (liczba ludno艣ci przekracza 300 000). W takim przypadku, je偶eli wska藕nik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni u偶ytkowej jest wy偶szy ni偶 ten og艂oszony przez Prezesa GUS o co najmniej 25% (ale mniej ni偶 50%), kwoty limit贸w podwy偶sza si臋 o 10%. Je艣li wska藕nik jest wy偶szy o 50% lub wi臋cej, podwy偶szenie wynosi 20%.

Dodatkowym ograniczeniem jest powierzchnia lokalu. Gdy powierzchnia u偶ytkowa przekracza warto艣膰 ustalon膮 wed艂ug wzoru

25 + 25 * [liczba os贸b w gospodarstwie domowym]

dop艂ata zmniejsza si臋 o 50 z艂 za ka偶dy metr kwadratowy ponad limit.

馃殾 Ilo艣ciowe Ograniczenie Dost臋pu

Program przewiduje kwartalne limitowanie liczby wniosk贸w, z wi臋ksz膮 pul膮 dost臋pn膮 w pierwszym roku dzia艂ania. To ma zapewni膰 sprawiedliwy dost臋p i unikni臋cie przeci膮偶e艅.