Wymagania wstępne:

 • Obywatele UE/EFTA: Mogą zakładać firmę na takich samych zasadach jak obywatele Polski, bez dodatkowych pozwoleń.
 • Obywatele spoza UE/EFTA: Muszą posiadać ważne pozwolenie na pobyt lub wizę, która umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Procedura zakładania firmy:

 • Wybór formy działalności: Określenie, jaka forma prawna działalności będzie najbardziej odpowiednia (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka z o.o., etc.).
 • Rejestracja w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej): Dotyczy jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółek cywilnych. Rejestracja jest bezpłatna i można ją przeprowadzić online.
 • Rejestracja w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy): Dotyczy spółek prawa handlowego (np. spółki z o.o., spółki akcyjne). Rejestracja wymaga złożenia odpowiednich dokumentów i opłat.
 • Uzyskanie numeru NIP i REGON: Numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) i REGON (numer statystyczny) są automatycznie przydzielane po rejestracji w CEIDG lub KRS.
 • Rejestracja w ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych): Obowiązkowa rejestracja w ZUS dla celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka cywilna:

 • Rejestracja w CEIDG: Bezpłatna.
 • Opłaty notarialne: Mogą być wymagane w przypadku spółki cywilnej.
 • Koszty związane z prowadzeniem działalności: Opłaty ZUS (około 1 400 PLN miesięcznie), koszty księgowości, wynajem biura itp.

Spółka z o.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością):

 • Kapitał zakładowy: Minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 000 PLN.
 • Rejestracja w KRS: Opłata rejestracyjna wynosi około 600 PLN (500 PLN opłata sądowa i 100 PLN za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).
 • Opłaty notarialne: Opłaty za sporządzenie aktu założycielskiego (około 1 000 – 2 000 PLN).
 • Koszty związane z prowadzeniem działalności: Opłaty ZUS, koszty księgowości, wynajem biura, audyty itp.

Inne koszty:

 • Podatki: Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) wynosi 19%, dla małych firm stawka wynosi 9%. VAT (23%) może być wymagany w zależności od rodzaju działalności.

Jednoosobowa działalność gospodarcza:

 • Charakterystyka: Najprostsza forma działalności, odpowiednia dla małych przedsiębiorców.
 • Zalety: Niskie koszty założenia i prowadzenia, prostota zarządzania.
 • Wady: Nieograniczona odpowiedzialność majątkowa właściciela.

Spółka cywilna:

 • Charakterystyka: Forma współpracy między co najmniej dwoma przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą.
 • Zalety: Łatwość założenia, niski koszt rejestracji.
 • Wady: Wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.):

 • Charakterystyka: Popularna forma działalności dla większych przedsiębiorstw, z osobowością prawną.
 • Zalety: Ograniczona odpowiedzialność majątkowa wspólników do wysokości wkładów.
 • Wady: Wyższe koszty założenia i prowadzenia, bardziej skomplikowane przepisy.

Spółka akcyjna (S.A.):

 • Charakterystyka: Forma działalności odpowiednia dla dużych przedsiębiorstw i firm notowanych na giełdzie.
 • Zalety: Możliwość pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji, ograniczona odpowiedzialność akcjonariuszy.
 • Wady: Wysokie koszty założenia, skomplikowana struktura organizacyjna.

Spółka komandytowa:

 • Charakterystyka: Forma mieszana, gdzie co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz) odpowiada całym swoim majątkiem, a drugi (komandytariusz) do wysokości wniesionego wkładu.
 • Zalety: Możliwość elastycznego podziału odpowiedzialności.
 • Wady: Skomplikowana struktura prawna, konieczność sporządzenia umowy spółki.

Zakładanie firmy w Polsce jest procesem stosunkowo prostym, ale wymaga znajomości lokalnych przepisów i procedur. Wybór odpowiedniej formy działalności gospodarczej zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj działalności, skala operacji i poziom odpowiedzialności, jaki jesteś gotów ponieść. Zrozumienie kosztów i opłat związanych z założeniem i prowadzeniem firmy jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu na polskim rynku.